Dokumenty - Historia

Dokumenty - Historia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Artykuły 118-158
Niemieckie prawa i interesy poza Niemcami

MANDATY W AFRYCE

CZĘŚĆ IV

NIEMIECKIE PRAWA I INTERESY POZA NIEMIECAMI.

ARTYKUŁ 118.

Na terytoriach poza granicami europejskimi, ustalonymi niniejszym Traktatem, Niemcy wyrzekają się wszystkiego
prawa, tytuły i przywileje na terytorium lub nad terytorium, które należało do niej lub jej sojuszników, oraz
wszelkie prawa, tytuły i przywileje, bez względu na ich pochodzenie, które posiadała wobec Aliantów i
Uprawnienia Stowarzyszone.

Niemcy niniejszym zobowiązują się uznać i zastosować się do środków, które mogą być podjęte teraz lub w przyszłości przez Główne Mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone, w razie potrzeby w porozumieniu z Mocarstwami trzecimi, w celu wprowadzenia w życie powyższego postanowienia.

W szczególności Niemcy oświadczają, że akceptują następujące artykuły odnoszące się do niektórych specjalnych
tematy.

SEKCJA I.

KOLONIE NIEMIECKIE.

ARTYKUŁ 119.

Niemcy zrzekają się na rzecz Głównych Mocarstw sprzymierzonych i stowarzyszonych wszystkich swoich praw i tytułów
nad jej zamorskimi posiadłościami.

ARTYKUŁ 120.

Wszelki majątek ruchomy i nieruchomy na takich terytoriach należących do Rzeszy Niemieckiej lub do jakiegokolwiek
Państwo niemieckie przekaże Rządowi sprawującemu władzę nad tymi terytoriami na warunkach:
określone w artykule 257 Części IX (Przepisy finansowe) niniejszego Traktatu. Decyzja
sądy miejscowe w każdym sporze co do charakteru takiej własności będą ostateczne.

ARTYKUŁ 121.

Postanowienia rozdziałów I i IV Części X (Przepisy ekonomiczne) niniejszego Traktatu mają zastosowanie
w przypadku tych terytoriów bez względu na formę rządu przyjętą dla nich.

ARTYKUŁ 122.

Rząd sprawujący władzę nad takimi terytoriami może wprowadzić takie postanowienia, jakie uzna za stosowne
w odniesieniu do repatriacji od nich obywateli niemieckich i warunków, na jakich
Poddani niemieccy pochodzenia europejskiego będą lub nie będą mogli zamieszkiwać, posiadać własności, handlować lub
wykonywać w nich zawód.

ARTYKUŁ 123.

Postanowienia artykułu 260 Części IX (Przepisy finansowe) niniejszego Traktatu mają zastosowanie w
przypadku wszystkich umów zawartych z obywatelami niemieckimi na budowę lub eksploatację
roboty publiczne w niemieckich posiadłościach zamorskich, a także wszelkie subkoncesje lub kontrakty
wynikające z tego, które mogły zostać przekazane lub z takimi obywatelami.

ARTYKUŁ 124.

Niemcy niniejszym zobowiązują się do zapłaty, zgodnie z szacunkami przedstawionymi przez Francuzów
Rządowej i zatwierdzonej przez Komisję Odszkodowań, naprawienie szkody poniesionej przez
obywatele francuscy przebywający w Kamerunie lub w strefie przygranicznej ze względu na niemieckie akty cywilne i
władz wojskowych i niemieckich osób prywatnych w okresie od 1 stycznia 1900 r. do
1 sierpnia 1914.

ARTYKUŁ 125.

Niemcy zrzekają się wszelkich praw wynikających z Konwencji i Porozumień z Francją z 4 listopada,
1911 i 28 września 1912, odnoszące się do Afryki Równikowej. Zobowiązuje się zapłacić Francuzom
Rząd, zgodnie z szacunkiem, który ma być przedstawiony przez ten Rząd i zatwierdzony przez
Komisji Odszkodowań, wszystkie depozyty, kredyty, zaliczki itp., dokonane na ich podstawie;
instrumenty na korzyść Niemiec.

ARTYKUŁ 126.

Niemcy zobowiązują się do zaakceptowania i przestrzegania porozumień zawartych lub do zawarcia przez sojuszników i
mocarstwa stowarzyszone lub niektóre z nich z jakimkolwiek innym mocarstwem w odniesieniu do handlu bronią i
spirytusów oraz do spraw uregulowanych w berlińskim akcie generalnym z dnia 26 lutego 1885 r.,
Akt brukselski z dnia 2 lipca 1890 r. oraz konwencje uzupełniające lub zmieniające go.

ARTYKUŁ 127.

Rdzenni mieszkańcy byłych niemieckich posiadłości zamorskich mają prawo do dyplomacji
ochronę rządów sprawujących władzę na tych terytoriach.

SEKCJA II.

CHINY.

ARTYKUŁ 128.

Niemcy zrzekają się na rzecz Chin wszelkich korzyści i przywilejów wynikających z postanowień
protokół końcowy podpisany w Pekinie 7 września 1901 r. oraz ze wszystkich załączników, notatek i
dokumenty uzupełniające. Ona również zrzeka się na rzecz Chin wszelkich roszczeń do
odszkodowań naliczonych po 14 marca 1917 r.

ARTYKUŁ 129.

Od chwili wejścia w życie niniejszego Traktatu Wysokie Układające się Strony będą obowiązywać w zakresie, w jakim:
w odniesieniu do nich odpowiednio:

(1) Porozumienie z 29 sierpnia 1902 r. w sprawie nowej chińskiej taryfy celnej;

(2) Porozumienie z 27 września 1905 r. dotyczące Whang-Poo i tymczasowego
uzgodnienie uzupełniające z 4 kwietnia 1912 r.

Chiny nie będą już jednak zobowiązane do przyznania Niemcom przywilejów i przywilejów, które:
pozwoliła Niemcom na mocy tych ustaleń.

ARTYKUŁ 130.

Z zastrzeżeniem postanowień sekcji VIII niniejszej części, Niemcy cedują na Chiny wszystkie budynki,
nabrzeża i pontony, koszary, forty, broń i amunicja wojenna, wszelkiego rodzaju statki, bezprzewodowe
instalacje telegraficzne i inne mienie publiczne należące do rządu niemieckiego, które są
znajduje się lub może znajdować się w niemieckich koncesjach w Tientsin i Hankow lub w innym miejscu w języku chińskim
terytorium.

Rozumie się jednak, że pomieszczenia wykorzystywane jako rezydencje lub urzędy dyplomatyczne lub konsularne nie są
zawarte w powyższej cesji, a ponadto, że Chińczycy nie podejmą żadnych kroków
Rząd do zbycia niemieckiej własności publicznej i prywatnej znajdującej się na terenie tzw
Kwartał poselski w Pekinie bez zgody przedstawicieli dyplomatycznych mocarstw
które po wejściu w życie niniejszego Traktatu pozostają Stronami Protokołu końcowego z
7 września 1901 r.

ARTYKUŁ 131.

Niemcy zobowiązują się przywrócić Chinom w ciągu dwunastu miesięcy od wejścia w życie
Obecny Traktat wszystkie instrumenty astronomiczne, z których wywieziono jej wojska w latach 1900-1901
Chiny, oraz pokryć wszystkie wydatki, które mogą zostać poniesione w związku z takim przywróceniem, w tym
koszty demontażu, pakowania, transportu, ubezpieczenia i instalacji w Pekinie.

ARTYKUŁ 132.

Niemcy zgadzają się na zniesienie dzierżaw od rządu chińskiego, na mocy których
Niemieckie koncesje w Hankow i Tientsin są już w toku.

Chiny, przywrócone do pełnego korzystania ze swoich suwerennych praw w powyższych obszarach, deklarują swój zamiar
otwarcia ich na pobyt międzynarodowy i handel. Dalej oświadcza, że ​​zniesienie
dzierżawy, na mocy których te koncesje są obecnie utrzymywane, nie wpływają na prawa własności obywateli
mocarstw sprzymierzonych i stowarzyszonych, które są posiadaczami działek w tych koncesjach.

ARTYKUŁ 133

Niemcy zrzekają się wszelkich roszczeń wobec rządu chińskiego lub jakiegokolwiek sprzymierzonego lub stowarzyszonego
Rząd powstały w wyniku internowania obywateli niemieckich w Chinach i ich repatriacji. Ona
w równym stopniu wyrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z zdobycia i potępienia niemieckich okrętów w Chinach,
lub likwidacja, sekwestracja lub kontrola własności, praw i udziałów niemieckich w tym kraju
od 14 sierpnia 1917 r. Postanowienie to nie narusza jednak praw zainteresowanych”.
w przychodach z takiej likwidacji, która podlega postanowieniom części X
(klauzule ekonomiczne) niniejszego Traktatu.

ARTYKUŁ 134

Niemcy zrzekają się na rzecz rządu Jego Królewskiej Mości państwa niemieckiego
nieruchomości w brytyjskiej koncesji w Shameen w Canton. Wyrzeka się na rzecz Francuzów
a rządy chińskie stanowią łącznie własność szkoły niemieckiej znajdującej się we francuskim
Koncesja w Szanghaju.

DZIAŁ III.

SYJAM.

ARTYKUŁ 135.

Niemcy uznają, że wszystkie traktaty, konwencje i porozumienia między nią a Syjamem, a wszystko
prawa, tytuły i przywileje z nich wynikające, w tym wszelkie prawa jurysdykcji eksterytorialnej,
zakończone z dniem 22 lipca 1917 r.

ARTYKUŁ 136.

Wszystkie towary i mienie w Syjamie należące do Cesarstwa Niemieckiego lub do dowolnego państwa niemieckiego, z
z wyjątkiem pomieszczeń wykorzystywanych jako rezydencje lub urzędy dyplomatyczne lub konsularne, pass ipso facto oraz
bez odszkodowania dla rządu syjamskiego.

Dobra, własność i prawa prywatne obywateli niemieckich w Syjamie będą rozpatrywane w
zgodnie z postanowieniami Części X (Przepisy ekonomiczne) niniejszego Traktatu.

ARTYKUŁ 137

Niemcy zrzekają się wszelkich roszczeń wobec rządu syjamskiego w imieniu własnym lub swoich obywateli
wynikające z zajęcia lub potępienia statków niemieckich, likwidacji mienia niemieckiego, lub
internowanie obywateli niemieckich w Syjamie. Niniejsze postanowienie nie narusza praw stron
zainteresowanych dochodami z takiej likwidacji, która będzie regulowana postanowieniami części
X (klauzule ekonomiczne) niniejszego Traktatu.

SEKCJA IV.

LIBERIA.

ARTYKUŁ 138.

Niemcy zrzekają się wszelkich praw i przywilejów wynikających z układów z 1911 i 1912 r.
dotyczące Liberii, aw szczególności prawa do wyznaczenia niemieckiego urzędnika celnego w Liberii.

Ponadto zrzeka się wszelkich roszczeń do udziału we wszelkich środkach, które mogą zostać przyjęte w celu
rehabilitacja Liberii.

ARTYKUŁ 139.

Niemcy uznają, że wszystkie traktaty i porozumienia między nią a Liberią wygasły z dniem
4 sierpnia 1917.

ARTYKUŁ 140

Własność, prawa i interesy Niemców w Liberii będą traktowane zgodnie z Częścią
X (klauzule ekonomiczne) niniejszego Traktatu.

SEKCJA V.

MAROKO.

ARTYKUŁ 141.

Niemcy zrzekają się wszelkich praw, tytułów i przywilejów nadanych im przez Akt Generalny Algeciras
z dnia 7 kwietnia 1906 r. oraz umowy francusko-niemieckie z dnia 9 lutego 1909 r. i 4 listopada,
1911. Wszystkie traktaty, porozumienia, porozumienia i kontrakty zawarte przez nią z szeryfem
Imperium uważa się za zniesione z dniem 3 sierpnia 1914 r.

W żadnym wypadku Niemcy nie mogą skorzystać z tych instrumentów i zobowiązują się nie interweniować w
w jakikolwiek sposób w negocjacjach dotyczących Maroka, które mogą mieć miejsce między Francją a drugą stroną
Uprawnienie.

ARTYKUŁ 142.

Niemcy uznając francuski protektorat w Maroku, niniejszym akceptują wszystkie
konsekwencje jego ustanowienia i wyrzeka się reżimu kapitulacji w nim.

Zrzeczenie to wejdzie w życie z dniem 3 sierpnia 1914 r.

ARTYKUŁ 143.

Rząd szeryfa będzie miał całkowitą swobodę działania w regulowaniu statusu Niemiec
obywatele Maroka i warunki, w jakich mogą się tam osiedlić.

uważa się, że niemieckie osoby chronione, semsary i "associes agricoles" wygasły,
od 3 sierpnia 1914 r. korzystać z przywilejów związanych z ich statusem i podlegać
prawo zwyczajne.

ARTYKUŁ 144.

Cała własność i posiadłość w Cesarstwie Szeryfów Cesarstwa Niemieckiego i Państw Niemieckich
przejść do Maghzen bez zapłaty.

W tym celu majątek i majątek Rzeszy i Państw Niemieckich uważa się za:
obejmują całą własność Korony, Cesarstwa lub Stanów, a także własność prywatną
były cesarz niemiecki i inne królewskie osobistości.

Całe mienie ruchome i nieruchome w Cesarstwie Szeryfa należące do obywateli niemieckich powinno:
być traktowane zgodnie z Rozdziałami III i IV Części X (Klauzule Ekonomiczne) niniejszej
Traktat.

Prawa górnicze, które mogą zostać uznane za przynależne obywatelom niemieckim przez Sąd
Przedmiotem wyceny będzie arbitraż ustanowiony na podstawie Marokańskich Przepisów Górniczych,
o których wykonanie zostaną poproszeni arbitrzy, a prawa te będą następnie traktowane w ten sam sposób
sposób jako własność w Maroku należąca do obywateli niemieckich.

ARTYKUŁ 145.

Rząd niemiecki zapewni przekazanie osobie wskazanej przez Francuzów
Rząd akcji reprezentujących niemiecką część kapitału Państwowego Banku
Maroko. Wartość tych akcji, oszacowana przez Komisję Odszkodowań, zostanie wypłacona:
Komisji odszkodowań dla kredytu Niemiec z tytułu sum należnych z tytułu odszkodowań.
Rząd niemiecki będzie odpowiedzialny za odszkodowanie wywłaszczonym obywatelom.

Przeniesienie to nastąpi bez uszczerbku dla spłaty długów obywateli niemieckich
mogły zawrzeć umowę z Bankiem Państwowym Maroka.

ARTYKUŁ 146.

Towary marokańskie wwożone do Niemiec będą traktowane jak towary francuskie

SEKCJA VI.

EGIPT.

ARTYKUŁ 147.

Niemcy oświadczają, że uznają protektorat ogłoszony nad Egiptem przez Wielką Brytanię w dniu
18 grudnia 1914 i że wyrzeka się reżimu kapitulacji w Egipcie.

Zrzeczenie to wejdzie w życie z dniem 4 sierpnia 1914 r.

ARTYKUŁ 148

Wszystkie traktaty, porozumienia, porozumienia i kontrakty zawarte przez Niemcy z Egiptem są
uważany za uchylony od 4 sierpnia 1914 r.

W żadnym wypadku Niemcy nie mogą skorzystać z tych instrumentów i zobowiązują się nie interweniować w tej sprawie
w jakikolwiek sposób w negocjacjach dotyczących Egiptu, które mogą mieć miejsce między Wielką Brytanią a innymi krajami
Uprawnienie.

ARTYKUŁ 149.

Dopóki nie pojawi się egipskie prawo organizacji sądowniczej ustanawiające sądy o jurysdykcji uniwersalnej
w życie, w drodze dekretów wydanych przez Jego Wysokość Sułtana, zostaną wprowadzone postanowienia dotyczące
sprawowanie jurysdykcji nad obywatelami niemieckimi i mieniem przez brytyjskie trybunały konsularne.

ARTYKUŁ 150

Rząd egipski będzie miał całkowitą swobodę działania w regulowaniu statusu Niemiec
obywatele i warunki, na jakich mogą osiedlać się w Egipcie.

ARTYKUŁ 151.

Niemcy wyrażają zgodę na uchylenie dekretu wydanego przez Jego Wysokość Khedive on
28 listopada 1914 r. w sprawie egipskiej Komisji ds. Długu Publicznego lub takich zmian, jak:
rząd egipski może uważać, że jest to pożądane.

ARTYKUŁ 152.

Niemcy zgadzają się, jeśli chodzi o nią, na przeniesienie do Jego Królewskiej Mości
Rząd uprawnień przyznanych Jego Cesarskiej Mości Sułtanowi przez podpisaną Konwencję
w Konstantynopolu w dniu 29 października 1888 r. w sprawie swobodnej żeglugi po Kanale Sueskim.

Wyrzeka się wszelkiego udziału w Radzie ds. Sanitarnych, Morskich i Kwarantanny Egiptu i
wyraża zgodę, jeśli chodzi o nią, na przekazanie władzom egipskim uprawnień
że Zarząd.

ARTYKUŁ 153.

Cała własność i majątek w Egipcie Cesarstwa Niemieckiego i Państw Niemieckich przechodzi na
Rząd egipski bez zapłaty.

W tym celu majątek i majątek Rzeszy i Państw Niemieckich uważa się za:
obejmują całą własność Korony, Cesarstwa lub Stanów, a także własność prywatną
były cesarz niemiecki i inne królewskie osobistości.

Wszelki majątek ruchomy i nieruchomy w Egipcie należący do obywateli niemieckich będzie załatwiany w
zgodnie z Rozdziałami III i IV Części X (Przepisy ekonomiczne) niniejszego Traktatu.

ARTYKUŁ 154.

Towary egipskie wwożone do Niemiec będą traktowane jak towary brytyjskie.

SEKCJA VII

TURCJA I BUŁGARIA.

ARTYKUŁ 155.

Niemcy zobowiązują się do uznania i zaakceptowania wszelkich ustaleń sprzymierzonych i stowarzyszonych
Uprawnienia mogą zawrzeć z Turcją i Bułgarią w odniesieniu do wszelkich praw, interesów i przywilejów
czegokolwiek mogą się domagać Niemcy lub jej obywatele w Turcji i Bułgarii, a czego
nie są objęte postanowieniami niniejszego Traktatu.

SEKCJA VIII

SZANTUNG.

ARTYKUŁ 156.

Niemcy zrzekają się na rzecz Japonii wszystkich swoich praw, tytułów i przywilejów, zwłaszcza tych
dotyczące terytorium Kiaochowa, linii kolejowych, kopalń i kabli podmorskich – które nabyła w
na mocy traktatu zawartego przez nią z Chinami w dniu 6 marca 1898 r. oraz wszelkich innych ustaleń”.
w stosunku do Prowincji Szantung.

Wszystkie niemieckie prawa do kolei Tsingtao-Tsinanfu, w tym jej odgałęzienia wraz z
wszelkiego rodzaju majątek pomocniczy, stacje, sklepy, tabor stały i tabor, kopalnie, zakłady i materiały,
za eksploatację kopalń, są i pozostają nabyte przez Japonię, wraz ze wszystkimi prawami i
przywileje z nim związane.

Kable podwodne państwa niemieckiego z Tsingtao do Szanghaju i z Tsingtao do Chefoo, z
wszystkie prawa, przywileje i właściwości z nim związane, są podobnie nabyte przez Japonię, za darmo i
wolne od wszelkich opłat i obciążeń.

ARTYKUŁ 157.

Majątek ruchomy i nieruchomy będący własnością państwa niemieckiego na terytorium Kiaochow, as
jak również wszelkie prawa, których Niemcy mogą się domagać w wyniku prac lub ulepszeń
lub wydatków poniesionych przez nią, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z tym terytorium, są:
i pozostaną nabyte przez Japonię, wolne i wolne od wszelkich opłat i obciążeń.

ARTYKUŁ 158.

Niemcy przekażą Japonii w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego
Traktuj archiwa, rejestry, plany, tytuły własności i wszelkiego rodzaju dokumenty, gdziekolwiek się znajdują
być, odnoszące się do administracji, cywilnej, wojskowej, finansowej, sądowej lub innej na terytorium”
z Kiaochowa.

W tym samym okresie Niemcy przekażą Japonii szczegółowe informacje o wszystkich traktatach, porozumieniach lub
umowy dotyczące praw, tytułów lub przywilejów, o których mowa w dwóch poprzednich artykułach.


Krótka odpowiedź brzmi nie, chyba że dokonasz ustaleń z wyprzedzeniem.

Jak powiedział Bajtepusher, możesz użyć Śledzenie zmian śledzić wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w czasie, ale samo w sobie nie śledzi wersji. Śledź zmiany pokaże, kto wprowadził jaką zmianę, jeśli uważasz, jak ją skonfigurować. Dokument można łatwo przeglądać i drukować „w aktualnej wersji - bez wszystkich zmian” lub „Wersja pierwotna z zaznaczonymi zmianami”. Moją bardzo silną osobistą preferencją jest unikanie metody wyświetlania zmian w balonie - uważam, że jest to niemożliwe do odczytania i zdecydowanie wolę uzupełnienia i skreślenia w tekście.

Innym sposobem jest utworzenie dokumentu jako tylko do odczytu i za każdym razem, gdy dokument zostanie poprawiony, zapisz go pod nową nazwą, również do odczytu. W ten sposób zbudujesz katalog wszystkich wersji. Uważam, że pomocne jest uwzględnienie daty w nazwie każdej wersji pliku i unikanie nazywania jakiejkolwiek wersji „ostateczną”, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że ​​bardzo rzadko pojawia się wersja ostateczna, a wiele różnych „ostatecznych” staje się naprawdę mylących. Korzystając z dat, możesz łatwo sprawdzić, która wersja jest najnowsza. Jeśli używasz daty, upewnij się, że używasz formatu RRMMDD, aby pliki były wyświetlane we właściwej kolejności dat na liście folderów.

Połączenie tych dwóch podejść daje dobry obraz tego, jakie były wersje i jakie są różnice między jedną wersją a dwiema sąsiednimi wersjami.


Pobierz pliki pomocnicze

Jeśli jesteś administratorem globalnym lub administratorem aplikacji, możesz pobrać pliki pomocnicze dla wszystkich dokumentów. A jeśli jesteś twórcą lub przesyłającym dokument, możesz pobrać pliki pomocnicze dla przesłanych dokumentów.

Aby pobrać pliki pomocnicze:

 1. Kliknij Dokumenty i wybierz rozwiązanie z lewego panelu, aby zobaczyć dokumenty dla tego rozwiązania.
 2. Teraz znajdź dokument, dla którego chcesz pobrać dokumenty pomocnicze.
 3. Pod Pliki pomocnicze kolumnę kliknij nazwy plików. Zostanie wyświetlony wysuwany panel Pliki pomocnicze, zawierający listę wszystkich plików powiązanych z procesem.
 4. Najedź na ikonę odpowiadającą plikowi i kliknij pobieranie Ikona. Pojawi się komunikat informujący o pomyślnym pobraniu pliku.

Dokumenty - opisy statusów

Status procesu dokumentów

Opis

Po rozpoczęciu procesu. Proces pozostaje w stanie Uruchomiony, dopóki nie zostanie Ukończony, Zatwierdzony, Odrzucony lub Anulowany.

Gdy proces kończy się na węźle końcowym z dyspozycją.

Gdy proces kończy się w węźle końcowym z dyspozycją ustawioną na Odrzucone.
Ponadto, gdy administrator wymusza odrzucenie procesu, stan procesu jest ustawiany na Odrzucony.

Gdy proces kończy się w węźle końcowym z dyspozycją ustawioną na Zatwierdzone.
Ponadto, gdy administrator wymusza zatwierdzenie procesu, stan procesu jest ustawiany na Zatwierdzony.

Gdy proces zostanie anulowany przez Administratora.

Formularze - opisy statusów

W przypadku formularzy status pochodzi z projektu przepływu pracy.

Uwagi: Jeśli dokument zawiera wtyczkę AutoRun, podczas wykonywania status dokumentu będzie określał status wtyczki AutoRun. Więcej informacji można znaleźć na stronie wtyczki AutoRun.

Jeśli masz jeden proces w stanie „Ukończony”  i jeden ustawiony jako domyślny, stan obu procesów będzie wyświetlany jako „Ukończony” podczas przeglądania historii wersji dokumentu.

Status procesu formularzy

Opis

Gdy proces kończy się w węźle końcowym z dyspozycją ustawioną na Zakończone lub Zatwierdzone. Ponadto, gdy administrator wymusza zatwierdzenie procesu, stan procesu jest ustawiany na Ukończony.

Gdy proces kończy się w węźle końcowym z dyspozycją ustawioną na Odrzucone.
Ponadto, gdy administrator odrzuci proces, stan procesu zostanie ustawiony na Odrzucony.

Gdy proces zostanie anulowany przez Administratora.


Jak sprawdzić historię drukowanych dokumentów w systemie Windows 10?

W wielu przypadkach warto wiedzieć, co zostało wydrukowane z określonego komputera. Możesz dowiedzieć się wszystkiego, co zamierzasz wydrukować, a także dowiedzieć się, jak wyświetlić to, co już wydrukowałeś —, niezależnie od tego, czy było to ostatnie, czy dawno temu.

Możesz także sprawdzić, czy ktoś inny nie drukował z Twojego komputera bez Twojej zgody.

Jak uzyskać dostęp do kolejki drukowania

Przeglądanie kolejki wydruku pozwala zobaczyć dokument, który zamierzasz wydrukować. Jest to przydatne, jeśli uważasz, że przypadkowo wysłałeś niewłaściwy plik do kolejki wydruku.

Jeśli wysłałeś niewłaściwy plik na listę drukowania, stracisz czas, atrament i papier. Rozwiązanie? Sprawdź kolejkę drukowania, aby mieć 100% pewności.

 • Najpierw naciśnij przycisk Windows i wyszukaj Drukarki i skanery wzmacniaczy. Gdy się pojawi, uruchom to.

 • Następnie wybierz nazwę swojej drukarki. Kliknij go, aby otworzyć menu tuż pod nim. Następnie wybierz Otwarta kolejka.

 • Po kliknięciu Otwarta kolejka, pojawi się okno. Tam zobaczysz listę tego, co przejdzie przez twoją drukarkę. Zobaczysz także ostatnie zadanie drukowania.

Kolejka drukowania zapewnia wszystkie potrzebne informacje dotyczące dokumentów, które są i znajdowały się w Twojej kolejce. Obejmuje to Nazwa dokumentu, status, oraz Rozmiar.

Jak wyświetlić swoją ostatnią historię drukowania?

Mimo że kolejka drukarki umożliwia przeglądanie zadań drukowania, ogranicza się ona do ostatnich dokumentów. Jeśli chcesz mieć pełny dziennik wszystkich ostatnio drukowanych dokumentów, nie masz szczęścia. Nie możesz liczyć na to w kolejce drukarki.

Ale na szczęście istnieje obejście. Zamiast iść do kolejki drukarki, możesz skorzystać z Menedżer wydarzeń.

 • Wpisz eventvwr.msc. Następnie kliknij ok. Spowoduje to potwierdzenie akcji i uruchomienie zadania.

Daje to dostęp do Podgląd zdarzeń. Ten program umożliwia Tobie (oraz wszystkim administratorom i użytkownikom Twojego komputera) dostęp do dzienników zdarzeń na zdalnym komputerze.

Podczas używania Biegać jest łatwe, istnieje alternatywa. To jest uruchomienie Podgląd zdarzeń bezpośrednio z menu startowego.

 • Po rozszerzeniu Okna, odkryjesz wiele przedmiotów. Na szczęście lista ta jest alfabetyczna, co ułatwia polowanie. Więc przewiń w dół do ‘P’ i znajdź Usługa drukowania. Następnie wybierz tę opcję.

 • Wybierać Operacyjny. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz z wyboru Nieruchomości.

 • Tam przejdź do Ogólny patka. Szukaj Włącz logowanie. Obok znajduje się pole, które pozwala na zapisanie odpowiednich informacji.

 • Gdy skończysz, kliknij Zastosować. Następnie uderz ok aby zapisać zmiany i zamknąć okno.

Od tego momentu będziesz mieć rejestr przyszłych zadań drukowania. W dowolnym momencie możesz wyświetlić ten rekord.

 • Aby zobaczyć to w akcji, po prostu uruchom Usługa drukowania teczka. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz zapisany dziennik.

 • Gdy to otworzysz, zobaczysz listę dzienników od momentu włączenia rejestrowania. Lub możesz po prostu uruchomić Podgląd zdarzeń i wybierz Otwórz zapisany dziennik.

Jak sprawdzić historię drukowania

Jedną z przydatnych funkcji jest umożliwienie systemowi rejestrowania przyszłych zadań drukowania. Ale co, jeśli chcesz spojrzeć wstecz na to, co już wydrukowałeś? początek czasu?

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, nie będzie to problemem. Wystarczy wykonać te proste kroki.

 • Tam przewiń w dół do Powiązane ustawienia Sekcja. Następnie musisz odpalić Właściwości serwera wydruku.

 • Na tej karcie możesz sprawdzić swoje folder szpuli. Powinieneś również zaznaczyć pola, które mówią: Pokaż powiadomienia informacyjne dla drukarek lokalnych oraz Pokaż powiadomienia informacyjne dla drukarek sieciowych.
 • Aby zapisać zmiany, kliknij Zastosować. Teraz wybierz ok.

Christopher Jan Benitez jest niezależnym pisarzem do wynajęcia, który dostarcza przydatne i przydatne treści internetowe małym firmom i start-upom. W wolnym czasie z nabożeństwem ogląda profesjonalne zapasy i znajduje ukojenie w słuchaniu speed metalu z lat 80-tych. Przeczytaj pełną biografię Christophera


1863 &mdash Proklamacja Emancypacji

We wczesnych dniach wojny secesyjnej Abraham Lincoln wahał się, czy konflikt wyraźnie dotyczy niewolnictwa. Obawiał się utraty poparcia umiarkowanych republikanów i kontroli nad „stanami przygranicznymi”.

Jego wahanie ustało w styczniu 1863 r., kiedy wydał Proklamację Emancypacji i zmienił charakter wojny. Wszyscy niewolnicy przetrzymywani w stanach Konfederacji byliby uważani za wolnych, gdyby zostali wyzwoleni przez Armię Unii lub uciekli na Północ. Co ważniejsze, zmieniając punkt ciężkości wojny z zachowania Unii na niewolnictwo, Lincoln skutecznie powstrzymał wszelkie szanse europejskiej interwencji po stronie Konfederacji.


Internetowe bazy danych do badań historycznych

Poniżej wymieniłem kilka podstawowych baz danych źródłowych, które są bezpłatnie dostępne online. To tylko zarysowuje powierzchnię internetowych kolekcji źródeł pierwotnych. Aby dokładniej wyszukać swój temat, spróbuj wyszukać temat plus archiwa, podstawowe źródła, lub kolekcja cyfrowa. Na przykład szybkie wyszukiwanie podstawowe źródła praw obywatelskich w Google znajdzie tę Cyfrową Bibliotekę Praw Obywatelskich, zawierającą ważne dokumenty, zdjęcia i filmy z czasów praw obywatelskich.


Historia dokumentów dla Amazon EKS

Poniższa tabela opisuje główne aktualizacje i nowe funkcje Podręcznika użytkownika Amazon EKS. Często aktualizujemy również dokumentację, aby uwzględnić przesłane przez Ciebie opinie.

Lista wszystkich polityk zarządzanych przez Amazon EKS IAM i zmian, które zostały w nich wprowadzone od 17 czerwca 2021 r.

Możesz teraz używać grup zabezpieczeń dla podów z Fargate, oprócz używania ich z węzłami Amazon EC2.

Amazon EKS może teraz pomóc w zarządzaniu dodatkami CoreDNS i kubeproxy Amazon EKS dla Twojego klastra.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.20 dla nowych klastrów i aktualizacji wersji.

Możesz teraz używać kontrolera AWS Load Balancer do tworzenia elastycznych systemów równoważenia obciążenia przy użyciu instancji lub celów IP.

Amazon EKS obsługuje teraz dodawanie tint notatek do zarządzanych grup węzłów.

Amazon EKS obsługuje teraz dodawanie szyfrowania koperty do istniejących klastrów.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.19 dla nowych klastrów i uaktualnień wersji.

Dostawcy tożsamości OIDC mogą być używani z lub jako alternatywa dla AWS Identity and Access Management (IAM).

Możesz teraz wyświetlać szczegółowe informacje o węzłach zarządzanych, samozarządzanych i Fargate oraz wdrożonych obciążeniach Kubernetes w konsoli zarządzania AWS.

W zarządzanej grupie węzłów można teraz wdrożyć wiele typów instancji Spot lub On-Demand.

Możesz samodzielnie zarządzać dodatkami lub pozwolić Amazon EKS kontrolować uruchamianie i wersję dodatku za pośrednictwem interfejsu API Amazon EKS dla klastrów z Kubernetes w wersji 1.18 z platformą w wersji eks.3 lub nowszej.

Teraz możesz udostępniać moduł równoważenia obciążenia aplikacji AWS w wielu obiektach Kubernetes Ingress. W przeszłości trzeba było wdrożyć oddzielny moduł równoważenia obciążenia aplikacji dla każdego ruchu przychodzącego.

Możesz teraz wdrożyć system równoważenia obciążenia sieciowego (NLB) z docelowymi adresami IP. Dzięki temu można używać równoważenia obciążenia sieciowego do równoważenia obciążenia ruchu sieciowego do zasobników Fargate i bezpośrednio do zasobników działających w węzłach Amazon EC2.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.18 dla nowych klastrów i aktualizacji wersji.

Możesz teraz określić niestandardowy blok CIDR, z którego Kubernetes będzie przypisywać adresy IP usług.

Możesz teraz powiązać różne grupy zabezpieczeń z niektórymi indywidualnymi zasobnikami działającymi na wielu typach instancji Amazon EC2.

Możesz teraz wdrażać węzły z systemem Bottlerocket .

Możesz teraz uruchamiać węzły uzbrajania w zarządzanych i samozarządzanych grupach węzłów.

Możesz teraz wdrożyć zarządzaną grupę węzłów przy użyciu szablonu uruchamiania Amazon EC2. Szablon uruchamiania może określać niestandardowy AMI, jeśli wybierzesz.

Możesz teraz używać Amazon EFS z AWS Fargate.

Nowa wersja platformy z poprawkami i ulepszeniami zabezpieczeń, w tym obsługą UDP dla usług typu LoadBalancer podczas korzystania z równoważenia obciążenia sieciowego z Kubernetes 1,15 lub nowszym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz problem Zezwalaj na UDP dla AWS równoważenia obciążenia sieciowego w witrynie GitHub.

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionach Afryki (Kapsztad) ( af-south-1) i Europy (Mediolan) (eu-south-1).

AWS Fargate zapewnia metryki wykorzystania CloudWatch, które zapewniają wgląd w wykorzystanie zasobów Fargate On-Demand przez Twoje konta.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.17 dla nowych klastrów i aktualizacji wersji.

Możesz tworzyć zasoby App Mesh i zarządzać nimi z poziomu Kubernetes. Kontroler automatycznie wstrzykuje również serwer proxy Envoy i kontenery inicjujące do wdrożonych zasobników.

Do klastra możesz dodać węzły Amazon EC2 Inf1.

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionach AWS GovCloud (US-East) ( us-gov-east-1) i AWS GovCloud (US-West) ( us-gov-west-1 ).

Kubernetes w wersji 1.12 nie jest już obsługiwany w Amazon EKS. Zaktualizuj wszystkie klastry 1.12 do wersji 1.13 lub nowszej, aby uniknąć przerw w działaniu usług.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.16 dla nowych klastrów i aktualizacji wersji.

Dodano Rola usługi AWS dla AmazonEKS rola powiązana z usługami.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.15 dla nowych klastrów i uaktualnień wersji.

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionach Pekinu (cn-north-1) i Ningxia (cn-northwest-1).

Dodano temat instalacji sterownika Amazon FSx for Luster CSI w klastrach Kubernetes 1.14 Amazon EKS.

Amazon EKS umożliwia teraz ograniczenie zakresów CIDR, które mogą komunikować się z publicznym punktem końcowym dostępu serwera API Kubernetes.

Amazon EKS umożliwia teraz rozwiązanie prywatnego punktu końcowego dostępu serwera API Kubernetes spoza VPC.

Amazon EKS obsługuje teraz tworzenie klastrów na AWS Outposts.

Klastry Amazon EKS Kubernetes obsługują teraz uruchamianie podów w Fargate.

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionie Kanada (Central) ( ca-central-1 ).

Grupy węzłów zarządzane przez Amazon EKS automatyzują aprowizację i zarządzanie cyklem życia węzłów (instancje Amazon EC2) dla klastrów Amazon EKS Kubernetes.

Nowe wersje platformy dla CVE-2019-11253 .

Kubernetes w wersji 1.11 nie jest już obsługiwany w Amazon EKS. Zaktualizuj wszystkie klastry 1.11 do wersji 1.12 lub nowszej, aby uniknąć przerw w działaniu usług.

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionie Ameryki Południowej (São Paulo) ( sa-east-1 ).

Klastry Amazon EKS z systemem Kubernetes w wersji 1.14 obsługują teraz obciążenia systemu Windows.

Dodano rozdział opisujący niektóre z różnych typów autoskalowania Kubernetes, które są obsługiwane w klastrach Amazon EKS.

Zaktualizowany temat dotyczący instalowania pulpitu nawigacyjnego Kubernetes w klastrach Amazon EKS w celu korzystania z wersji beta 2.0.

Dodano temat instalacji sterownika Amazon EFS CSI w klastrach Kubernetes 1.14 Amazon EKS.

Dodano temat pobierania zoptymalizowanego identyfikatora AMI Amazon EKS za pomocą parametru Amazon EC2 Systems Manager. Parametr eliminuje potrzebę wyszukiwania identyfikatorów AMI.

Zarządzaj tagowaniem swoich klastrów Amazon EKS.

Dodano temat instalacji sterownika Amazon EBS CSI w klastrach Kubernetes 1.14 Amazon EKS.

Amazon EKS zaktualizował zoptymalizowany AMI Amazon EKS w celu obsługi CVE-2019-9512 i CVE-2019-9514.

Amazon EKS zakończył wsparcie dla Kubernetes w wersji 1.11 4 listopada 2019 r.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.14 dla nowych klastrów i aktualizacji wersji.

Dzięki rolom uprawnień dla kont usług w klastrach Amazon EKS możesz powiązać rolę uprawnień z kontem usługi Kubernetes. Dzięki tej funkcji nie musisz już zapewniać rozszerzonych uprawnień roli uprawnień węzła, aby pody w tym węźle mogły wywoływać interfejsy API AWS.

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionie Bliskiego Wschodu (Bahrajn) (me-south-1 ).

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionie Azji i Pacyfiku (Hongkong) ( ap-east-1 ).

Kubernetes w wersji 1.10 nie jest już obsługiwany w Amazon EKS. Zaktualizuj wszystkie klastry 1.10 do wersji 1.11 lub nowszej, aby uniknąć przerw w działaniu usług.

Kontroler AWS ALB Ingress dla Kubernetes to kontroler, który wyzwala tworzenie modułu równoważenia obciążenia aplikacji podczas tworzenia zasobów przychodzących.

Usuwanie zbędnych plików binarnych kubectl z AMI.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.13 dla nowych klastrów i aktualizacji wersji.

Amazon EKS zaktualizował zoptymalizowany AMI Amazon EKS, aby wyeliminować luki opisane w AWS-2019-005.

Amazon EKS przestał wspierać Kubernetes w wersji 1.10 22 lipca 2019 r.

Nowa wersja platformy dla klastrów Kubernetes 1.11 i 1.10 do obsługi niestandardowych nazw DNS w certyfikacie Kubelet i poprawy wydajności etcd.

Ten przewodnik wprowadzający pomoże Ci zainstalować wszystkie zasoby wymagane do rozpoczęcia pracy z Amazon EKS za pomocą eksctl , prostego narzędzia wiersza poleceń do tworzenia i zarządzania klastrami Kubernetes w Amazon EKS.

Do interfejsu AWS CLI dodano polecenie aws eks get-token, dzięki czemu nie trzeba już instalować AWS IAM Authenticator for Kubernetes w celu tworzenia tokenów bezpieczeństwa klienta do komunikacji z serwerem API klastra. Zaktualizuj swoją instalację AWS CLI do najnowszej wersji, aby skorzystać z tej nowej funkcjonalności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie interfejsu wiersza poleceń AWS w Podręcznik użytkownika interfejsu wiersza poleceń AWS.

Nowa wersja platformy dla klastrów Kubernetes 1.12 do obsługi niestandardowych nazw DNS w certyfikacie Kubelet i poprawy wydajności etcd. To naprawia błąd, który powodował, że demony Kubelet węzła żądały co kilka sekund nowego certyfikatu.

Dodano temat dotyczący wdrażania Prometheusa w klastrze Amazon EKS.

Rejestrowanie płaszczyzny kontrolnej Amazon EKS ułatwia zabezpieczanie i uruchamianie klastrów poprzez dostarczanie dzienników audytu i diagnostyki bezpośrednio z płaszczyzny kontrolnej Amazon EKS do logów CloudWatch na Twoim koncie.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.12 dla nowych klastrów i aktualizacji wersji.

Dodano dokumentację dotyczącą rozpoczęcia pracy z App Mesh i Kubernetes.

Dodano dokumentację dotyczącą wyłączania publicznego dostępu do punktu końcowego serwera API Kubernetes w klastrze Amazon EKS.

Kubernetes Metrics Server to agregator danych o wykorzystaniu zasobów w klastrze.

Te projekty open source rozszerzają funkcjonalność klastrów Kubernetes działających na AWS, w tym klastrów zarządzanych przez Amazon EKS.

Menedżer pakietów steru dla Kubernetes pomaga instalować aplikacje i zarządzać nimi w klastrze Kubernetes. Ten temat pomoże Ci zainstalować i uruchomić lokalnie pliki binarne steru i rumpla, dzięki czemu możesz instalować wykresy i zarządzać nimi za pomocą interfejsu wiersza polecenia steru w systemie lokalnym.

Nowa wersja platformy aktualizująca klastry Amazon EKS Kubernetes 1.11 do poziomu poprawki 1.11.8 w celu adresowania CVE-2019-1002100 .

Amazon EKS zwiększył liczbę klastrów, które możesz utworzyć w regionie z 3 do 50.

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w Europie (Londyn) ( eu-west-2 ), Europie (Paryż) ( eu-west-3 ) i regionie Azji i Pacyfiku (Mumbai) ( ap-south-1 ).

Amazon EKS zaktualizował zoptymalizowany AMI Amazon EKS, aby wyeliminować lukę opisaną w ALAS-2019-1156.

Amazon EKS zaktualizował zoptymalizowany AMI Amazon EKS, aby uwzględnić CVE, o którym mowa w ALAS2-2019-1141.

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionie Azji i Pacyfiku (Seul) ( ap-northeast-2 ).

Ekspansja w regionie Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w następujących dodatkowych regionach: Europa (Frankfurt) ( eu-central-1 ), Azja i Pacyfik (Tokio) ( ap-northeast-1 ), Azja i Pacyfik (Singapur) ( ap-southeast-1 ) oraz Azja i Pacyfik (Sydney) ( ap-południowy wschód-2 ).

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest już dostępny w regionie Europa (Sztokholm) (eu-north-1).

Nowa wersja platformy aktualizująca Kubernetes do poziomu poprawki 1.10.11 do adresu CVE-2018-1002105 .

Kontroler ruchu przychodzącego Application Load Balancer wydaje wersję 1.0.0 z formalną obsługą AWS.

Wtyczka Amazon VPC CNI dla Kubernetes w wersji 1.2.1 obsługuje teraz niestandardową konfigurację sieci dla dodatkowych interfejsów sieciowych pod.

Platforma Amazon EKS w wersji 1.10-eks.2 obsługuje teraz kontrolery dostępu MutatingAdmissionWebhook i ValidatingAdmissionWebhook.

Firma Canonical nawiązała współpracę z Amazon EKS w celu stworzenia węzłów AMI, których można używać w klastrach.

Amazon EKS dodał update-kubeconfig do interfejsu AWS CLI, aby uprościć proces tworzenia pliku kubeconfig w celu uzyskania dostępu do klastra.

Amazon EKS zaktualizował zoptymalizowane AMI Amazon EKS (z obsługą GPU i bez), aby zapewnić różne poprawki bezpieczeństwa i optymalizacje AMI.

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest już dostępny w regionie Europa (Irlandia) ( eu-west-1 ).

Amazon EKS zaktualizował zoptymalizowany AMI Amazon EKS, aby używał nowego szablonu węzła AWS CloudFormation i skryptu ładowania początkowego. Ponadto dostępny jest nowy zoptymalizowany dla Amazon EKS AMI z obsługą GPU.

Amazon EKS zaktualizował zoptymalizowany AMI Amazon EKS, aby uwzględnić CVE, o którym mowa w ALAS2-2018-1058.

Amazon EKS udostępnił skrypty kompilacji, które są używane do tworzenia zoptymalizowanego AMI Amazon EKS. Te skrypty kompilacji są teraz dostępne w serwisie GitHub.


Historia operacji CIA w Zatoce Świń w 1961 roku, pierwotnie sklasyfikowana jako ściśle tajna, oparta na dziesiątkach wywiadów z kluczowymi agentami i urzędnikami oraz setkach dokumentów CIA. Cztery tomy obejmują (I) Operacje powietrzne, marzec 1960-1961 (II) Udział w prowadzeniu polityki zagranicznej (III) Ewolucja polityki CIA w sprawie Castro, 1959-styczeń 1961 oraz (IV) Śledztwo Komitetu Taylora w Zatoce świń.

Centralna Agencja Wywiadowcza odtajniła dziś sześć najstarszych tajnych dokumentów rządu Stanów Zjednoczonych, datowanych na lata 1917 i 1918. Dokumenty te, które opisują tajne techniki pisania i są przechowywane w Archiwach Narodowych, są uważane za jedyne zachowane tajne dokumenty z czasów wojny światowej I era. Dokumenty opisujące tajne pisma podlegają odtajnieniu przez CIA.

„Dokumenty te pozostawały tajne przez prawie sto lat, aż ostatnie postępy technologiczne umożliwiły ich ujawnienie” – powiedział dyrektor CIA Leon E. Panetta. „Kiedy informacje historyczne przestają być wrażliwe, poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za dzielenie się nimi z narodem amerykańskim”.

Jeden dokument przedstawia chemikalia i techniki niezbędne do opracowania pewnych rodzajów tajnego atramentu do pisania oraz metodę otwierania zapieczętowanych listów bez wykrycia. Inne memorandum z 14 czerwca 1918 r. - napisane po francusku - ujawnia formułę tajnego atramentu niemieckiego.

„CIA zdaje sobie sprawę, jak ważne jest udostępnienie tych historycznych dokumentów opinii publicznej” – powiedział Joseph Lambert, dyrektor ds. usług zarządzania informacjami w Agencji. „W samym tylko roku podatkowym 2010 Agencja odtajniła i opublikowała ponad 1,1 miliona stron dokumentów”.

Dokumenty będą dostępne na CIA.gov oraz w CIA Records Search Tool (CREST) ​​w National Archives w College Park, Maryland. W CREST znajduje się obecnie ponad 10 milionów stron odtajnionych dokumentów Agencji. Od 1995 r. Agencja opublikowała ponad 30 milionów stron w wyniku nakazów wykonawczych, ustawy o wolności informacji (FOIA), ustawy o prywatności i obowiązkowych przeglądów odtajniania.


Jak włączyć historię drukowanych dokumentów na komputerze z systemem Windows 10?

1. Na pasku wyszukiwania w lewym dolnym rogu ekranu wpisz „Przeglądarka zdarzeń”. Kliknij ikonę Podglądu zdarzeń, gdy się pojawi.

2. Kliknij strzałkę obok „Dzienników aplikacji i usług” na lewym pasku bocznym.

3. W rozwiniętym menu kliknij, aby rozwinąć „Microsoft”.

4. Kliknij, aby rozwinąć „Windows”.

5. Wyświetlana lista jest uporządkowana alfabetycznie. Przewiń w dół do „P” i kliknij „PrintService”.

6. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Operacyjne” i wybierz „Właściwości”.

8. Po zakończeniu kliknij "Zastosuj", a następnie kliknij "OK" po zakończeniu stosowania zmian.


Dokumenty - Historia

DocsTeach jest produktem działu edukacji Archiwów Państwowych. Naszą misją jest angażowanie, edukowanie i inspirowanie wszystkich uczących się do odkrywania i odkrywania zapisów Amerykanów przechowywanych przez Archiwa Narodowe.

Narodowa Administracja Archiwów i Akt jest archiwistą kraju. Przechowujemy dokumenty i inne materiały utworzone w ramach działalności prowadzonej przez rząd federalny USA, które uznaje się za mające stałą wartość. Powierzamy opinii publicznej Deklarację Niepodległości, Konstytucję i Kartę Praw — ale także akta zwykłych obywateli — w naszych lokalizacjach w całym kraju.

O ile nie zaznaczono inaczej, DocsTeach jest objęty międzynarodową licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0. Pierwotne dokumenty źródłowe zawarte na tej stronie zazwyczaj pochodzą z zasobów archiwów narodowych i są własnością publiczną, o ile nie zaznaczono inaczej. Działania dydaktyczne na tej stronie otrzymały CC0 Public Domain Dedication autorzy zrzekli się wszelkich praw autorskich i pokrewnych w zakresie możliwym na mocy prawa. Zobacz naszą stronę prawną i dotyczącą prywatności, aby zapoznać się z pełnymi warunkami.


Wyświetlanie historii wersji elementu lub pliku na liście lub w bibliotece

Gdy przechowywanie wersji jest włączone na liście lub w bibliotece, możesz przechowywać, śledzić i przywracać elementy na liście oraz pliki w bibliotece po każdej zmianie. Biblioteki mogą śledzić zarówno wersje główne, na przykład te, w których do dokumentu dodano nową sekcję, jak i wersje pomocnicze, na przykład te, w których poprawiono błąd pisowni. Listy mogą śledzić tylko główne wersje. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania wersji, zobacz Jak działa przechowywanie wersji na liście lub w bibliotece programu SharePoint.

Notatka: Wersjonowanie jest domyślnie włączone w bibliotekach programu SharePoint i domyślnie wyłączone na listach programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania wersji, zobacz Włączanie i konfigurowanie wersji dla listy lub biblioteki.


Obejrzyj wideo: Rio. Miasto bez Boga - igrzyska krzywdy, biedy i uprzedzeń


Uwagi:

 1. Faelkree

  Przepraszam, ale niewystarczająco dobrze. Może są opcje?

 2. Tojajora

  Moim zdaniem się myli. Jestem pewien. Spróbujmy o tym omówić. Napisz do mnie w PM, mów.Napisać wiadomość